อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

โอโซนสำหรับระบบหอผึ่งเย็น

( Ozone Cooling  Tower )

 

                  โอโซน   คือ รูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง  (Active Oxygen)   สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ  โอโซน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,000 เท่า  ในการทำงานนั้น โอโซนจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและย่อยสลายโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร ทั้งนี้เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซ ที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังการทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

     

หลักการทำงาน Ozone Cooling Tower

คลิก  :  หลักการทำงาน Ozone  Cooling  Tower

 

 

 
คุณสมบัติของ Ozone  Cooling Tower
 

1.    การเกิดตะกรันหรือสารจำพวกหินปูนซึ่งเป็นสารที่เรียกว่า แคลเซียมคาร์บอเนต หรือ แมกนีเซียมคาร์บอเนต  ตามปกติจะพบมาก

       ในกลุ่ม เกลือแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเกิดบริเวณพื้นผิวถ่ายเทความร้อนใน  Cooling  Tower การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำที่มี
       แร่ธาตุเหล่านี้ ปะปนอยู่โดยก๊าซโอโซนที่ออกมาจากเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนจะไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมอิออน (Ca2+)
       และคาร์บอเนตอิออน (CO32-)  ไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็น  แคลเซียม คาร์บอเนต  (CaCO3) โดยจะเกิดเกลือแคลเซียม
       ไนเตรต [Ca(No3)2] แทน  ซึ่งสามารถตกตะกอนได้  ส่วนของการทำปฏิกิริยาของโอโซนกับแมกนิเซียมอิออนจะเป็นการทำ
       ปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกัน
2.    การเกิดเชื้อโรค (Biofilm) และตะไคร่น้ำ (Algae) เป็นสาเหตุหนึ่งของการกัดกร่อนและเป็นตัวช่วยให้เกิดตะกรันได้ง่าย
       เนื่องจากการเกิดเมือกหรือตะไคร่น้ำเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเป็นที่เกาะยึด (Binder) ของแร่ธาตุต่างๆที่สามารถฟอร์มตัว
       เป็นตะกรันได้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการกัดกร่อนที่เกิดจากตะกรันมีปริมาณที่น้อยกว่าการกัดกร่อนที่เกิดจากเชื้อโรค (Biofilm)
       เนื่องจากเชื้อโรคแบบใช้อากาศ (Aerobic  Bacteria)  จะถูกเคลือบด้วยตะกรัน และจะเปลี่ยนเป็นเชื้อโรคแบบไม่ใช้อากาศ
       (Anerobic)  ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนผิว เหล็กเนื่องจาก  เอ็นไซม์ของเชื้อชนิดนี้มีฤทธิ์เป็นกรดก๊าซโอโซน
       สามารถฆ่าเชื้อและตะไคร่น้ำได้ด้วยการทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์อย่างรุนแรง  โดยจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อโรคแบบเฉียบพลัน

 1     2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-12 M-1992 Y-24242 A-480973

ADD LINE creco 2018