อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    


พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน Thailand ESCO Fair 2018
บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น (Excellent ESCO Awards 2018)
บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด : สถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ESCO Project Awards 2018)

งานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

  

  
รางวัลประกาศเกียรติคุณในงาน Thailand ESCO Fair
ของ บริษัท เครสโก้คอร์ปอเรชัน จำกัด

ข้อมูลบริษัท / ความชำนาญ
บริษัทก่อตั้งเมือวันที 14 มกราคม 2543 ดำเนินงานโดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการจัดการพลังงานและการบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านการวางระบบ การจัดหาเทคโนโลยีและการติดตังอุปกรณ์ด้านพลังงานและระบบไฟฟ้า

สินค้า / บริการ / จุดเด่นของบริษัท
เป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นได้รับรางวัล “EXCELLENT ESCO AWARD” จากกระทรวงพลังงาน มีทีมงานวิศวกรทีมีประสบการณ์ด้านพลังงาน มากกว่า 10 ปี มีสินค้าเกียวกับการประหยัดพลังงานหลากหลายประเภท มีลูกค้ากว่า 100 ราย และ
มีผลงานด้านการประหยัดพลังงานทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เป็นทั้งบริษัทจัดการพลังงานและผู้รับเหมาติดตังงานระบบไฟฟ้า สินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (VR.) เครืองกำเนิดโอโซน อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD.) มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HEM.) ชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ฮีตปัม อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง เป็นต้น

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2016
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2015
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2014
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2013
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2011
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ปี 2010
(Excellent ESCO Awards)
สถานประกอบการทีประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO
(ESCO Project Awards)

 

บริษัทจัดการพลังงาน

 บริษัทจัดการพลังงาน หรือที่เรียกกันว่า Energy Service Company หรือ ESCO คือบริษัทที่ปรึกษาในการจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างแท้จริง

หน้าที่หลักของบริษัทจัดการพลังงาน คือ

 1. ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน และการออกแบบทางวิศวกรรม
 2. จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการ
 3. บริหารโครงการ
 4. จัดหา หรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง
 5. ตรวจสอบ และประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
 6. รับประกันผลการประหยัดพลังงาน  หากภายหลังการดำเนินการได้ผลการประหยัดต่ำกว่าที่รับประกันไว้ ESCO จะจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการไม่มีความเสี่ยงใดๆ
 7. ฝึกอบรม และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

ประโยชน์ที่อาคารสถานประกอบการได้รับจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการเข้าร่วมโครงการกับ  ESCO

 1. การได้รับแหล่งสนับสนุนทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 2. การได้รับการบริการแบบครบวงจรจากทีมงานที่มีความชำนาญทั้งในด้านเทคนิค และการบริหารงาน
 3. มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน  เพื่อลดปัญหาความไม่มั่นใจในผลตอบแทน หลังดำเนินการโครงการฯ โดยมีหน่วยงานกลางภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงาน
 4. ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานเนื่องจากมีผู้ชำนาญการด้านจัดการพลังงานโดยตรงเป็น ผู้ดำเนินการรวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการตรวจสอบ  ทำให้ได้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กร
 5. สร้างความสามารถในการแข่งขันจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการปรับปรุงต้นทุนประสิทธิผล (Cost effectiveness) เพื่อสร้างผลกำไรจากการลดค่าการใช้พลังงาน
 6. เพิ่มหรือปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมในการดำเนินงาน
 7. เพิ่มความสามารถในการจัดการพลังงานได้ดีขึ้น เช่น ลดการสูญเปล่าของพลังงาน สร้างอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักรให้เพิ่มขึ้น
 8. ประโยชน์จากค่าการประหยัดพลังงาน (Use of Saving) เช่น เงินปันผล เงินงบประมาณ
 9. ส่วนกลาง เงินลงทุน ลดค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ต่อองค์กร ลดปัญหาเงินทุนหมุนเวียน เงินสด – ขาดแคลน
 10. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ต่อกระแสสังคมในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ

ตัวอย่าง
กรณีที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เงินลงทุน 1,000,000 ล้านบาท และสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ESCO กับ  การฝากเงินกับธนาคาร

ฝากเงินธนาคาร  (คิดอัตราดอกเบี้ย  5% ต่อปี)

เข้าร่วมโครงการ ESCO

ฝากเงินธนาคาร  (คิดอัตราดอกเบี้ย  5% ต่อปี)
เงินฝาก              1,000,000          บาท
ดอกเบี้ยต่อปี       =  50,000.-       บาท
ผลกำไรดอกเบี้ยที่ได้รับตลอด   15   ปี     750,000.-    

ทำสัญญาขอรับเงินสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนฯ
เงินลงทุน    1,000,000  บาท    ดอกเบี้ย   4%    ต่อปี
ผ่อนชำระคืน จากผลการประหยัดที่  ESCO  รับประกัน
ผลการประหยัดต่อเดือนที่ = 45,000.-    บาท
เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืน 2 ปี  =  1,080,000.-    บาท

ระยะเวลาคืนทุน        = 2 ปี   ( 24 เดือน )   ระยะเวลาที่เหลืออีก  13  ปี  จะได้รับผลกำไร
โดยไม่ต้องลงทุน      = 13 x 12 x 45,000   =  7,020,000.- บาท

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-23 M-2003 Y-24253 A-480984

ADD LINE creco 2018